ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล
ด้วยทีมงานผู้เชียวชาญและเครื่องมือที่ทันสมัย
เพื่อความพึ่งพอใจและมั่นใจสูงสุดของลูกค้า

คอร์สอบรม

◘ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวัดความร้อน